Oznam pre rodičov/zákonných zástupcov, deti/žiakov/klientov, pedagogických a odborných zamestnancov


V CPPPaP Levice je v zmysle platného Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR obnovená prevádzka v rozsahu vykonávania individuálnych odborných činností. Poskytujeme individuálne odborné činnosti prezenčne (v osobnom kontakte) len vopred objednaným deťom/žiakom/klientom (maloleté dieťa/žiak/klient v doprovode 1 zákonného zástupcu), na základe predloženia dokladov v zmysle Uznesenia vlády č. 203/2021 a Vyhlášky č. 187/2021 ÚVZ SR č., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Je potrebné, aby sa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka/klienta, dieťa/žiak/klient 2. stupňa ZŠ a dospelý žiak/klient preukázali:
 • - negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo
 • - negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo
 • - dokladom o platnej výnimke z testovania:
  • doklad o prekonaní ochorenia COVID, nie starší ako 180 dní,
  • doklad o preukázaní diagnostikovaného ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
  • doklad o zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • doklad o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • doklad o zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • doklad o tom, že zdravotný stav osoby alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

  aby im mohol byť umožnený vstup do vonkajších a vnútorných priestorov CPPPaP Levice - od 19. apríla 2021.

  Od 19. apríla 2021 je potrebné dodržiavať aj opatrenia v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.


  V CPPPaP Levice je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia:
  • 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov (vonkajších a vnútorných) zariadenia.
  • 2. Povolený je vstup do zariadenia objednaným klientom a ich zákonným zástupcom (bez doprovodu ďalších osôb), ak ich epidemiologická anamnéza je v poriadku (vyplnia Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti).
  • 3. Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia: „R-O-R“ (rúško – odstup – ruky), 1 zákonný zástupca + 1 dieťa.
  • 4. Vstup a pobyt v zariadení je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, šál, šatka).
  • 5. Zákonný zástupca dieťaťa a dieťa/klient, resp. plnoletý klient sú povinní:
   • používať vlastný ochranný prostriedok pre seba aj svoje dieťa na prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, šál, šatka) po celý čas prítomnosti v CPPPaP Levice
   • použiť dostupnú dezinfekciu rúk
   • rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené CPPPaP Levice a riadiť sa pokynmi CPPPaP Levice.


  Naďalej sme tu pre vás aj dištančnou formou, prostredníctvom:

  Telef. kontaktu, na tel. č.: 036/6312903, e-mail kontaktu: cpppaplevice@cpppaplevice.sk


  Ďakujeme za porozumenie

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice
  Vítajte na stránke
  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice


  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice (CPPPaP Levice) je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.
  • Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
  • Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
  • Poskytuje odbornú starostlivosť deťom a žiakom vo veku až do ukončenia prípravy na povolanie.
  • V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.
  • Vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné a odborno-preventívne, metodicko-odborné a tvorbu preventívnych programov.
  • Metodicky usmerňuje činnosti koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach, výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov s nadaním.
  • Odbornú starostlivosť a služby poskytuje bezplatne.

  Odborní zamestnanci CPPPaP Levice - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg a kariérový poradca sú pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

  Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou,
  empatiou a zodpovednosťou.

  Ďakujeme za dôveru.

© 2013-2021, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: