Vážení klienti, zákonní zástupcovia, pedagogickí a odborní zamestnanci,

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č.: 2021/9418:2-A1810

zo dňa 8. januára 2021 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje

školské vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.

Odborní zamestnanci CPPPaP Levice budú poskytovať odbornú starostlivosť

a odborné služby od 11. januára 2021 dištančnou formou – telefonicky, mailom.

Sme tu pre vás, v prípade potreby nás kontaktujte:
na č. tel.: 036/6312903
na e-mailovom kontakte: cpppaplevice@cpppaplevice.sk

O aktuálnych zmenách vás budeme priebežne informovať na našom web sídle: www.cpppaplevice.sk

Ďakujeme za porozumenie.

Tím CPPPaP Levicee


Milí klienti, rodičia, pedagógovia, odborní zamestnanci,

prajeme vám krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite ich so svojimi blízkymi spoločne.

Veľa zdravia, šťastia a spokojnosti, úspešný rok 2021 v osobnom i pracovnom živote,

vám praje kolektív CPPPaP Levice.
Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom/žiakom/klientom


Pri poskytovaní odborných činností v našom zariadení dodržiavame aktuálne protiepidemiologické opatrenia

ako aj aktualizované usmernenia MŠVVaŠ SR z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19.

Protiepidemiologické opatrenia CPPPaP Levice – v CPPPaP Levice je povinnosť dodržiavať nasledovné:
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.
 • Povolený je vstup do zariadenia objednaným klientom a ich zákonným zástupcom (bez doprovodu ďalších osôb), ak ich epidemiologická anamnéza je v poriadku (vyplnia Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Čestné vyhlásenie).
 • Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia: „R-O-R“ (rúško – odstup – ruky), 1 zákonný zástupca + 1 dieťa.
 • Vstup a pobyt v zariadení je umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
 • Zákonný zástupca dieťaťa a dieťa/klient, resp. plnoletý klient sú povinní:
  • používať vlastný ochranný prostriedok pre seba aj svoje dieťa na prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka) po celý čas prítomnosti v CPPPaP Levice
  • použiť dostupnú dezinfekciu rúk
  • rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené CPPPaP Levice a riadiť sa pokynmi CPPPaP Levice.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov CPPPaP Levice je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou CPPPaP Levice a vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby (vyplnia Vyhlásenie návštevníka CPPPaP Levice o bezinfekčnosti). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca CPPPaP Levice, dieťaťa/žiaka/klienta a jeho zákonného zástupcu.


Ďakujeme za porozumenie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice
tel. č.: 036/6312903
e-mailový kontakt: cpppaplevice@cpppaplevice.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice

 • Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú
  a preventívnu starostlivosť okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
 • Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
 • Poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom vo veku až do ukončenia prípravy na povolanie.
 • V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom okrem detí so zdravotným postihnutím a ich zákonným zástupcom, najmä
  v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov
  v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.
 • Realizuje tiež činnosti preventívno-výchovné a odborno-preventívne, metodicko-odborné a preventívne programy.
 • Metodicky usmerňuje koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach, výchovných poradcov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov v základných a stredných školách
  a v školách, kde sú triedy pre intelektovo nadaných žiakov.
 • Odbornú starostlivosť a služby poskytuje bezplatne.

Spolupracuje s ďalšími vecne príslušnými inštitúciami a odborníkmi predovšetkým z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny, prípadne iných rezortov.

V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice pracujú:
 • psychológovia
 • špeciálni pedagógovia
 • sociálny pedagóg

Sme pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou
a vzdelávaním Vašich detí.
© 2013-2021, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: