Oznam pre rodičov/zákonných zástupcov, deti/žiakov/klientov, pedagogických a odborných zamestnancov


V súvislosti s dopadom situácie a informácií, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny, na psychické prežívanie detí, rodičov ako aj pedagógov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie aktivoval linku pomoci:
0910 361 252 (od 8:00 – 18:00 hod.)

Podporné materiály a informácie k webinárom k aktuálnej situácii na Ukrajine, odporúčania pre učiteľov a žiakov nájdete tu:
https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/
V prípade potreby pomoci pri podpore psychického zvládania náročnej životnej situácie i pri potrebe podpory duševného zdravia sú vám naši odborní zamestnanci k dispozícii, termín konzultácie je možné dohodnúť si: telefonicky: 036/6312903, resp. e-mailom: cpppaplevice@cpppaplevice.sk


Opatrenia CPPPaP Levice:

      V snahe zabezpečiť bezpečné prostredie a chrániť Vás, Vašich blízkych i zamestnancov nášho zariadenia, platia v CPPPaP Levice nasledovné protiepidemické opatrenia:

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu - bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      2. Povolený je vstup do zariadenia klientom, ich zákonným zástupcom, príp. iným návštevníkom CPPPaP, ak ich epidemiologická anamnéza je v poriadku (vyplnia Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti).

      V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby a máte plánovaný termín vyšetrenia/konzultácie/návštevy v našom zariadení, kontaktujte nás, prosím, telefonicky alebo e-mailom (na nižšie uvedených kontaktoch) - aby sme Vám mohli navrhnúť, resp. dohodnúť si s Vami náhradný termín vyšetrenia/konzultácie/návštevy.


Ďakujeme za porozumenie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice

Telef. kontakt: 036/6312903, e-mail kontakt: cpppaplevice@cpppaplevice.sk
Vítajte na stránke
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice (CPPPaP Levice) je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.
  • Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
  • Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
  • Poskytuje odbornú starostlivosť deťom a žiakom vo veku až do ukončenia prípravy na povolanie.
  • V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.
  • Vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné a odborno-preventívne, metodicko-odborné a tvorbu preventívnych programov.
  • Metodicky usmerňuje činnosti koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach, výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov s nadaním.
  • Odbornú starostlivosť a služby poskytuje bezplatne.

Odborní zamestnanci CPPPaP Levice - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg a kariérový poradca sú pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou,
empatiou a zodpovednosťou.

Ďakujeme za dôveru.