Vítajte na stránke
Centrum poradenstva a prevencie, Levice


Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci

Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice je školské zariadenie poradenstva a prevencie.
  • V zmysle § 132 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja.
  • Vykonáva odbornú činnosť v zmysle § 1 ods. 1 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie - vo vzťahu ku klientele detí a žiakov od narodenia do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Nitrianskeho kraja.

Súčasťou Centra poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice je:
  • elokované pracovisko,Hontianska cesta 2256/105, Šahy ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice;

Deťom, žiakom, zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia,

zamestnancom škôl a školských zariadení poskytujeme odborné činnosti.

Odborní zamestnanci CPP Levice - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg a kariérový poradca - sú pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s osobnostným, vzdelávacím a kariérovým rozvojom detí a žiakov.

Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou,
empatiou a zodpovednosťou.

Ďakujeme Vám za dôveru.
      V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby a máte plánovaný termín vyšetrenia/konzultácie/návštevy v našom zariadení, kontaktujte nás, prosím, telefonicky alebo e-mailom (na nižšie uvedených kontaktoch) - aby sme Vám mohli navrhnúť, resp. dohodnúť si s Vami náhradný termín vyšetrenia/konzultácie/návštevy.


Ďakujeme za porozumenie.

Centrum poradenstva a prevencie, Levice

Telef. kontakt: 036/6312903, e-mail kontakt: cpppaplevice@cpppaplevice.sk